Konference Rande2019

Jménem organizačního výboru si Vás dovolujeme pozvat na již VIII. ročník konference RANDE 2019, mezinárodního setkání příznivců na důkazech založených metod a postupů při ošetřování chronických ran a kožních defektů. Od našeho posledního setkání v roce 2017 uběhly bezmála dva roky, a my jsme rádi, že se s Vámi budeme moci opět podělit o novinky, které se v oblasti léčby ran udály. I přes zvyšování kvality péče s důrazem na její komplexnost je zřejmé, že potřeba vzájemných setkání za účelem v&yacut e;měny zkušeností odborníků různých specializací zapojených do léčby pacientů s ránou zůstává i nadále aktuální.

Díky zavádění nových technologií, materiálů a přístrojů do každodenní praxe nabývají pacienti s nehojící se ránou dojmu, že zahojení rány bude otázkou několika málo týdnů. Podobně zlepšování ekonomických ukazatelů českého hospodářství dává i odborné veřejnosti naději, že zlepšení chodu českého zdravotnictví bude možné dosáhnout v relativně krátkém časovém horizontu. Osobní zkušenost každého z nás ale říká, že oba procesy jsou velmi složité a postupují pomalu. Důležitou součástí léčby ran se stá v&aacute ; vzájemná kooperace všech zúčastněných a longitudinální přístup. Očekávání i důvěra ve změny k lepšímu mají v životě člověka své nezastupitelné místo, a proto bylo jako motto letošní konference zvoleno latinské přísloví „Dum spiro spero“, které platí jak pro pacienty, tak zdravotníky.

RANDE 2019 je konference otevřená všem zdravotnickým profesím, které mají k léčbě pacientů s nehojícími se ránami a chronickými defekty co říci. Cílem setkání je výměna zkušeností mezi odborníky v hojení ran, rozšíření možností edukace a prohloubení mezinárodní, mezioborové a meziprofesní spolupráce. V rámci konference se můžete těšit na interaktivní sympozia a edukační monotematické workshopy pro menší skupiny posluchačů a nově také na edukační workshopy pro osoby pečující o pacienty s nehojící se ránou.

Využijte možnosti aktivně se zúčastnit formou ústního sdělení nebo posteru. Bližší informace naleznete na webových stránkách konference www.rande2019.cz.

Za organizační výbor

MUDr. Jan Stryja, Ph.D.
prezident kongresu